» Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu
§1 Postanowienia ogólne.
 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów w postaci kosmetyków produkowanych pod marką "o2skin", wprowadzanych do obrotu przez " O2 Skin Poland” Sp. z o.o., oferowanych w sklepie internetowym pod adresem http://sklep.o2skin.pl/
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest " O2 Skin Poland” Sp. z o.o., z siedzibą  na ulicy Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, dalej nazywany "Sprzedawcą".
 3. Sprzedaż kosmetyków odbywa się za pośrednictwem sieci internet na podstawie umów zawieranych na odległość między Sprzedawcą a Konsumentem.
 4. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  • Czas Realizacji Zamówienia – czas, który liczy się od momentu zaksięgowania płatności dokonanej przez Konsumenta, a kończy się w momencie doręczenia zamówionego towaru do Konsumenta;
  • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • e-Koszyk – element e-Sklepu, przy pomocy którego Konsument dookreśla takie elementy zamówienia, jak ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
  • e-Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.sklep.o2skin.pl , w którym Konsumenci mogą na odległość dokonywać zakupu kosmetyków oferowanych przez Sprzedawcę;
  • Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje nabycia kosmetyków w e-Sklepie bezpośrednio nie związanego z prowadzoną przez nią działalnością zawodową lub gospodarczą; Konsument po zarejestrowaniu się w e-Sklepie, zgodnie z §2 ust. 2 Regulaminu, staje się Użytkownikiem.
  • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin e-Sklepu o2skin.
  • Sprzedawca - " O2 Skin Poland” Sp. z o.o., z siedzibą  na ulicy Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
  • Strona Produktowa – strona w e-Sklepie, na której prezentowane są informacje na temat oferowanego produktu;
  • Umowa – sprzedaż, która dochodzi do skutku po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia złożonego przez Konsumenta.
  • Użytkownik – Konsument, który dokonał rejestracji na stronie internetowej e-Sklepu, zgodnie z §2 ust. 2 Regulaminu.
 
§2 Rejestracja i logowanie.
 
 1. Warunkiem dokonywania zakupów w e-Sklepie jest wypełnienie przez Konsumenta formularza dotyczącego adresu dostawy zamówionych kosmetyków. Wymagane w formularzu dane to: imię i nazwisko Konsumenta, adres korespondencyjny, adres dostawy wraz z kodem pocztowym miejscowości, numer telefonu Konsumenta oraz adres e-mail. Konsument nie ma obowiązku rejestrować swojego konta w e-Sklepie. Warunkiem realizacji zamówienia jest również potwierdzenie przez Konsumenta zapoznania się z treścią i akceptacja Regulaminu.
 2. Złożenie przez Konsumenta zamówienia na stronie e-Sklepu pociąga za sobą obowiązek zapłaty Sprzedawcy należności za kosmetyk wybrany ze Strony Produktowej, w wysokości określonej w zamówieniu. Cenę i inne należności związane z zamówieniem określa §4 Regulaminu.
 
§3 Składanie zamówień.
 
 1. Potwierdzenie przez e-Sklep przyjęcia złożonego zamówienia skutkuje zawarciem prawnie wiążącej i skutecznej Umowy.
 2. Konsument może składać zamówienia w e-Sklepie przez 24 godziny na dobę. Konsument składa zamówienie poprzez wskazanie produktu na Stronie Produktowej i wybranie polecenia "Do koszyka". Następnie Konsument będzie poproszony przez system o wskazanie formy płatności za zamówienie.
 3. Zamówienie będzie skutecznie złożone przez Konsumenta dopiero po przejściu wszystkich etapów składania zamówienia i zatwierdzenia go poleceniem "Złóż zamówienie". Użycie przez Konsumenta polecenia "Złóż zamówienie" pociąga za sobą zobowiązanie Konsumenta do dokonania zapłaty za zamówione towary znajdujące się w Koszyku. Z chwilą złożenia polecenia Konsument nie może dokonać już żadnych zmian w Koszyku. Jeżeli przy składaniu zamówienia Konsument nie wskaże danych, o których mowa w §2 ust. 1 Regulaminu albo poda dane nieprawdziwe, Umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę. Jeżeli dane wskazane przez Konsumenta nie będą kompletne, zamówienie nie zostanie przyjęte.
 4. Wymiana korespondencji między Konsumentem a Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej, telefonu lub poczty tradycyjnej. Koszt połączenia telefonicznego do Sprzedawcy pod numerem telefonu +48 504 685 263 jest zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie.
 
§4 Ceny towarów.
 
 1. Ceny na stronie e-Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej zawierają podatek VAT i podawane są w walucie PLN. Ceny nie uwzględniają w sobie kosztów dostawy.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną za sprzedawany kosmetyk jest jego cena podana na Stronie Produktowej w chwili składania zamówienia przez Konsumenta. Do ceny dolicza się koszt dostawy towaru.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia będącej kwotą do zapłaty przez Konsumenta, obejmująca również koszty dostawy towaru, będzie przedstawiona Konsumentowi w e-Sklepie po dokonaniu przez Konsumenta wyboru formy płatności.
 4. Każda sprzedaż w e-Sklepie potwierdzana jest fakturą VAT. Koszty dostawy sprzedanego towaru będą uwzględnione na tej fakturze.
 5. e-Sklep może udostępniać oferty promocyjne, na podstawie których ceny kosmetyków będą obniżone. Promocje w e-Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że Regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 
§5 Formy płatności i dostawy.
 
 1. Płatność za produkty zamówione w e-Sklepie może nastąpić:
  1. tradycyjnym przelewem na konto bankowe.

Formy płatności określone są w momencie składania zamówienia.
 1. e-Sklep realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Polska . Odbiór osobisty zamówionych produktów jest możliwy w siedzibie " O2 Skin Poland” Sp. z o.o., z siedzibą  na ulicy Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
 2. Koszt dostawy na terenie Polski złotych jest stały i wynosi 13 zł z VAT.
 3. Dostawa zamówionych produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§6 Realizacja zamówień.
 
 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć wykonanie wszystkich etapów realizacji: od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez e-Sklep, przez powierzenie przesyłki z produktem przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, do doręczenia przesyłki Konsumentowi.
 2. Po złożeniu zamówienia Konsument otrzyma automatyczną odpowiedź e-mail z systemu e-Sklep obsługiwanego przez Sprzedawcę, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 3. Czas Realizacji Zamówienia wynosi od 2 dni do 5 dni roboczych.
 4. Konsument ma prawo odwołać złożone zamówienie lub dokonać jego zmiany w zakresie adresu dostawy do momentu przekazania produktu przez Sprzedawcę do wysyłki. Wprowadzanie zmian lub odwołanie zamówienia jest możliwe pod adresem is@mbeurope.eu  Odwołanie zamówienia ma takie skutki jak odstąpienie od Umowy i zobowiązuje Sprzedawcę do zwrotu należności otrzymanej od Konsumenta w terminie najdalej 14 dni od daty odwołania zamówienia.
 5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi towar wolny od wad.
 6. Po zawarciu Umowy Sprzedawca wraz z towarem doręcza Konsumentowi na trwałym nośniku dokument potwierdzający zawarcie Umowy.
 
§7 Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej).
 
 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz Kodeks Cywilny regulują kwestie związane z niezgodnością zakupionego towaru z umową. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: is@mbeurope.eu , pod numerem telefonu +48 504 685 263 lub korespondencyjnie na adres" O2 Skin Poland” Sp. z o.o., z siedzibą  na ulicy Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem: Reklamacja.
 2. W zawiadomieniu o niezgodności towaru z Umową Konsument powinien podać swoje imię i nazwisko, numer zamówienia lub numer dokumentu rozliczeniowego (paragonu fiskalnego/faktury), opisać przyczynę niezgodności towaru z Umową oraz określić żądanie zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, Konsument może żądać od Sprzedawcy obniżenia ceny, wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, bądź odstąpić od Umowy.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Towar niezgodny z Umową należy odesłać na adres: " O2 Skin Poland” Sp. z o.o., z siedzibą  na ulicy Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
 
§9 Dane osobowe.
 
 1. Dane osobowe Konsumenta zapisane w bazie danych e-Sklepu, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu nie są przekazywane ani przetwarzane przez żadne inne podmioty niż Sprzedawca. Właścicielem bazy danych e-Sklepu i administratorem danych osobowych Użytkowników jest " O2 Skin Poland” Sp. z o.o., z siedzibą  na ulicy Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
 2. Sprzedawca będzie przetwarzać dane Użytkowników, o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tekst jedn. z 2014 r., poz. 1182). W szczególności Sprzedawca zabezpieczy te dane przed dostępem osób nieupoważnionych, ich usunięciem lub uszkodzeniem. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać wglądu do jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, a także żądać zmiany lub usunięcia tych danych z bazy e-Sklepu Sprzedawcy.
 
 
§11 Postanowienia końcowe.
 
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, a także pod adresem internetowym http://www.sklep.o2skin.pl/regulamin-pm-11.html
 2. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  • zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
  • zmiany form płatności,
  • zmiany sposobów dostawy,
  • zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na złożone i realizowane zamówienia Konsumenta. Zamówienia przyjęte do realizacji podlegają Regulaminowi w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia zamówienia.
 4. Regulamin został opublikowany w dniu 16.06.2017
 
 
Przejdź do strony głównej